КОМОРА НА МЕДИЈАТОРИ НА РМ

Промоција на глобалните стандарди за решавање на спорови и транспарентност во медијацијата.
Изборно Собрание на Комората на медијатори на Репу... 18.03.2019 Изборно Собрание на Комората на медијатори на Република Северна Македонија Види детали
Премиерот Заев на потпишување на Меморандум за сор... 14.03.2019 Владата на Република Северна Македонија и Комората на медијаторите на Република Северна Македонија денеска потпишаа Мемо... Види детали
Заев со делегација на Комората на медијатори: Згол... 09.11.2018 Претседателот на Владата на Република Македонија Зоран Заев, синоќа прими делегација на Комората на медијатори на РМ (КМ... Види детали
Види ги сите нови вести

МИСИЈА

Создавање можности и услови за алтернативно решавање на одредени спорни односи во кои засегнатите страни можат слободно да располагаат со своите барања.

ПРОГРАМА

Во Програмата за развој на медијација  се определуваат мерки и средства со кои се обезбедува поддршка на медијацијата и се донесува за период од најмалку 4 години.

ЧЛЕНСТВО

Член на Комората може да биде медијатор, деловно способно физичко лице, кој има положено испит за медијација и поседува лиценца за вршење на медијаторски работи.

УСЛОВИ

Дизајнирани да обезбедат објективни и непристрасни упатства за корисниците на услугите за медијација што треба да се имаат на ум кога се назначува медијатор.