КОМОРА НА МЕДИЈАТОРИ НА РМ

Промоција на глобалните стандарди за решавање на спорови и транспарентност во медијацијата.
Средба Нотарска комора на РМ – Комора на медијатор... 17.09.2018 На 17 септември 2018 година во просториите на Нотарската комора на РМ беше одржана средба меѓу претставници на Нотарскат... Види детали
Меморандум за соработка меѓу Комората на медијатор... 21.05.2018 Целта на овој меморандум е зајакнување на досегашната соработка помеѓу Комората на медијатори на Република Македонија и ... Види детали
Мислењата на анкетираните судии за медијацијата – ... 28.12.2016 Поголемиот дел од анкетираните судии сметаат дека странките не знаат за медијацијата како можност и не знаат дека имаат ... Види детали
Види ги сите нови вести

МИСИЈА

Создавање можности и услови за алтернативно решавање на одредени спорни односи во кои засегнатите страни можат слободно да располагаат со своите барања.

ПРОГРАМА

Во Програмата за развој на медијација  се определуваат мерки и средства со кои се обезбедува поддршка на медијацијата и се донесува за период од најмалку 4 години.

ЧЛЕНСТВО

Член на Комората може да биде медијатор, деловно способно физичко лице, кој има положено испит за медијација и поседува лиценца за вршење на медијаторски работи.

УСЛОВИ

Дизајнирани да обезбедат објективни и непристрасни упатства за корисниците на услугите за медијација што треба да се имаат на ум кога се назначува медијатор.