КОМОРА НА МЕДИЈАТОРИ НА РМ

Промоција на глобалните стандарди за решавање на спорови и транспарентност во медијацијата.
КАКО СЕ ПОВЕДУВА ПОСТАПКА НА МЕДИЈАЦИЈА 13.09.2019 За да иницирате постапка на медијација, најпрво треба дали Вашиот спор може да се решава со медијација Види детали
ПРЕДНОСТИ НА МЕДИЈАЦИЈАТА ПРЕД СУДСКАТА ПОСТАПКА 13.09.2019 ПРЕДНОСТИ НА МЕДИЈАЦИЈАТА ПРЕД СУДСКАТА ПОСТАПКА Види детали
КОИ ВИДОВИ НА СПОРОВИ МОЖЕ ДА ГИ РЕШИТЕ СО МЕДИЈАЦ... 13.09.2019 КОИ ВИДОВИ НА СПОРОВИ МОЖЕ ДА ГИ РЕШИТЕ СО МЕДИЈАЦИЈА ? Види детали
Види ги сите нови вести

МИСИЈА

Создавање можности и услови за алтернативно решавање на одредени спорни односи во кои засегнатите страни можат слободно да располагаат со своите барања.

ПРОГРАМА

Во Програмата за развој на медијација  се определуваат мерки и средства со кои се обезбедува поддршка на медијацијата и се донесува за период од најмалку 4 години.

ЧЛЕНСТВО

Член на Комората може да биде медијатор, деловно способно физичко лице, кој има положено испит за медијација и поседува лиценца за вршење на медијаторски работи.

УСЛОВИ

Дизајнирани да обезбедат објективни и непристрасни упатства за корисниците на услугите за медијација што треба да се имаат на ум кога се назначува медијатор.