КОМОРА НА МЕДИЈАТОРИ НА РМ

Промоција на глобалните стандарди за решавање на спорови и транспарентност во медијацијата.
Зошто е добро, при склучување договори, како правн... 29.09.2019 За да избегнете предизвикување на високи трошоци за решавање на спорови кои би произлегле од договорите кои ги склучуват... Види детали
Советување на тема „Медијација и Арбитража“ 28.09.2019 Медијаторите членови на Комората на медијатори, на покана на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, во сор... Види детали
Учество на Комората на медијатори на меѓународната... 19.09.2019 Во Сараево на 18.09.2019 беше одржана меѓународна конференција на тема „Со медијација до изградба на мир“ во организациј... Види детали
Види ги сите нови вести

МИСИЈА

Создавање можности и услови за алтернативно решавање на одредени спорни односи во кои засегнатите страни можат слободно да располагаат со своите барања.

ПРОГРАМА

Во Програмата за развој на медијација  се определуваат мерки и средства со кои се обезбедува поддршка на медијацијата и се донесува за период од најмалку 4 години.

ЧЛЕНСТВО

Член на Комората може да биде медијатор, деловно способно физичко лице, кој има положено испит за медијација и поседува лиценца за вршење на медијаторски работи.

УСЛОВИ

Дизајнирани да обезбедат објективни и непристрасни упатства за корисниците на услугите за медијација што треба да се имаат на ум кога се назначува медијатор.