КОМОРА НА МЕДИЈАТОРИ НА РМ

Промоција на глобалните стандарди за решавање на спорови и транспарентност во медијацијата.
ЗАКЛУЧОЦИ НА ВЛАДАTA НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕД... 16.07.2019 На сто четириесет и втората седница на Владата на Република Северна Македонија која се одржа на 04.07.2019 година, усвое... Види детали
Потпишан Договор за пристапување со членство кон С... 05.07.2019 Потпишан Договор за пристапување со членство кон Сојузот на стопански комори на Македонија Види детали
Работилница за унапредување на вештините на медија... 09.06.2019 Работилница за унапредување на вештините на медијаторите Види детали
Види ги сите нови вести

МИСИЈА

Создавање можности и услови за алтернативно решавање на одредени спорни односи во кои засегнатите страни можат слободно да располагаат со своите барања.

ПРОГРАМА

Во Програмата за развој на медијација  се определуваат мерки и средства со кои се обезбедува поддршка на медијацијата и се донесува за период од најмалку 4 години.

ЧЛЕНСТВО

Член на Комората може да биде медијатор, деловно способно физичко лице, кој има положено испит за медијација и поседува лиценца за вршење на медијаторски работи.

УСЛОВИ

Дизајнирани да обезбедат објективни и непристрасни упатства за корисниците на услугите за медијација што треба да се имаат на ум кога се назначува медијатор.