КОМОРА НА МЕДИЈАТОРИ НА РМ

Промоција на глобалните стандарди за решавање на спорови и транспарентност во медијацијата.
Република Северна Македонија ја потпиша Сингапурск... 14.08.2019 Министерката за правда проф. д-р Рената Дескоска ја потпиша „Конвенцијата на Обединетите нации за Меѓународни договори з... Види детали
Комората на медијатори на РСМ како нова членка на ... 22.07.2019 Денес (22.07.2019) Комората на медијатори искористи уште една шанса за успешна промоција на медијацијата. Види детали
Нова активност на Комората за подобра промоција на... 17.07.2019 По повод две години од основањето на Комората на медијатори во која членуваат лиценцираните медијатори, нова активност н... Види детали
Види ги сите нови вести

МИСИЈА

Создавање можности и услови за алтернативно решавање на одредени спорни односи во кои засегнатите страни можат слободно да располагаат со своите барања.

ПРОГРАМА

Во Програмата за развој на медијација  се определуваат мерки и средства со кои се обезбедува поддршка на медијацијата и се донесува за период од најмалку 4 години.

ЧЛЕНСТВО

Член на Комората може да биде медијатор, деловно способно физичко лице, кој има положено испит за медијација и поседува лиценца за вршење на медијаторски работи.

УСЛОВИ

Дизајнирани да обезбедат објективни и непристрасни упатства за корисниците на услугите за медијација што треба да се имаат на ум кога се назначува медијатор.